Az Vilavu adatvédelmi elvei

1. Bevezető

Az Vilavu webshop üzemeltetője, a Welovewood Kft. (továbbiakban Welovewood) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A website használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a Welovewood semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A Welovewood adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

- 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 2011. évi CXII. törvény adatkezelési nyilvántartásról,

- A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;

- adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2. Fogalmak és Értelmezések

A Welovewood adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

- Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

- Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. Az Vilavu honlapon gyűjtött adatok

- Általános adatgyűjtés: a Welovewood automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.

- Regisztráció: a Welovewood kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.

4. Az adatok kezelése, feldolgozása és továbbítása

A Welovewood kizárólag a Vilavu website üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

- Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a Welovewood által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

- A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. Az adatokat adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.

-Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79109/2014

5. Az adatok minősége és biztonsága

A Welovewood az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

- A Welovewood regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után.

- Az ezen online funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a Welovewood ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

- A Welovewood minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során. Az adatokhoz kizárólag az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük

A törvényi előrírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a Welovewood regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A Welovewood a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

- A Welovewood regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével.

- Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető.

- További kérdések, panaszok kezelésében a Welovewood ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

7. További felvilágosítás

A Welovewood online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a Welovewood használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:

 

 

Jogi nyilatkozat

 

1. Szerzői jogok, hivatkozás a Vilavu-ra

A Vilavu (www.vilavu.hu) website felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az Welovewood (Welovewood Kft) kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A Vilavu (www.vilavu.hu) főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.innoshop.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

2. A vásárlás feltételei

A vilavu.hu-n való vásárlás regisztrációhoz kötött, amely nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és a Welovewood Kft között. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. A Welovewood Kft. semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok telefonon vagy e-mailben változtathatóak.

A vásárlás során a vevő a vásárlási szerződést a Welovewood Kft-vel, a vilavu.hu üzemeltetőjével köti meg.

 

3. A felelőség korlátozása

Az általunk forgalmazott áruk részletes jellemzői az árucikk információs oldalán érhetőek el. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni - de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért.
A Vilavu-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Welovewood Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely az Vilavu-hoz való csatlakozás miatt következett be, továbbá az alábbiakban felsorolt pontokban foglaltak szintén a felelősségi körén kívül esnek:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Vilavu  akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a Vilavu-hoz való kapcsolódásáért és a Vilavu-ban való vásárlásért. A Welovewood Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Welovewood Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az Vilavu-ban történt megjelentés időpontjától lép életbe, de természetesen nem vonatkozik a már feladott megrendelésekre. A Welovewood Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetvea Vilavu-t, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Welovewood Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Vilavu-n, de nincs hatása a már feladott megrendelésekre. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A Welovewood Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Welovewood Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Welovewood  Kft.. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

A vásárló jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényt, jelezheti ügyfélszolgálatunkon, vagy e-mailben az info@vilavu.hu címen. Ebben az esetben a vásárlót semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg: a vásárló, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a címünkre eljuttatni. Kizárólag sérülésmentes hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról viszont a vásárlónak kell gondoskodnia.  

Hírlevél

Kapcsolat

SZÉKHELY - 1026 Budapest, Törökvész lejtő 22.

TELEFON +36 20 965 2204
EMAIL info@vilavu.hu

 

 

Ön jelenlegi helye: